Truc 41 - Herriegoten verkopen

De luchtruimherziening en de Luchtvaartnota 2020-2050 werden door omwonenden finaal afge­scho­ten, maar het huidige kabinet en de sector gaan gewoon ermee door als gepland. Niets lijkt ze tegen te kunnen houden. Dit land wordt dan ook geregeerd door de machtige belanghebbenden van inter­nationale bedrijven, gesteund door de rechtse partijen. Dit houdt in dat men zgn. 'optimale vaste routes' gaat introduceren (Figuur 41-1 en 41-2), die niet voor niets wel worden aangeduid als 'herriegoten', maar niet door de sector, uiteraard.

Hoe doe je dit nu, tegen de wil van velen? De recente ervaring van een dergelijke presentatie door de LVNL op 07/07/2022** heeft mij geleerd wat erbij komt kijken en me geïnspireerd tot deze volgende truc.

Daar gaan we dan:

Kies voor een internet-consultatie. Je hoeft er dan niet zelf voor te reizen en je kunt de regie stevig vasthouden, de tijdsduur beperken, niet teveel vragen hoeven te beantwoorden en kritische deelnemers neutraliseren. Een goede techniek is om van deze de microfoon niet te activeren als ze een vraag willen stellen, maar net te doen of de techniek bij hen faalt. Ge­schre-ven vragen in de 'chat' kun je immers gemakkelijker negeren, zeker tegen het vooraf aangekondig­de einde van de verga-dering.

Vooropgesteld is, dat je zorgt voor een degelijke, maar technocratische presentatie met mooie plaatjes, waarbij de desas-treuze gevolgen voor de toekomstige onderwonenden niet expliciet worden be­noemd.

Er zijn voldoende ambitieuze medewerkers van LVNL te vinden, die dit goed beheersen, en maar al te bereid zijn om de discutabele handelswijze van hun superieuren kritiekloos over te nemen om hoger op te komen. Millennials zijn heel ge-schikte kandidaten voor deze rol. Zorg er wel voor, dat deze medewerkers zelf geen ervaring hebben met vliegtuigherrie of slaap­verstoring. Verder nadenken over de gevolgen van hun inbreng en inlevingsvermogen met wat dit voor omwonenden werkelijk gaat betekenen is dus uiteraard niet gewenst!

Verschuil je als presentator onmiddellijk achter de al genomen besluiten door de minister van I&W. Inspraak over dergelijke besluiten is uiteraard niet de bedoeling en heeft in werke­lijkheid dan ook nooit plaatsgevonden.

Beroep je op een akkoordverklaring van het besluit door plaatselijke politici, zoals wethou­ders van de erbij betrokken ge-meenten, en blijf bij dit standpunt, ook al wordt het door deel­nemers aan de vergadering be­twist. Dus als men dit in twijfel trekt: gewoon ontkennen en het tegendeel beweren, men haakt na enige tijd vanzelf wel af!

Benadruk dat het gaat om 'innovatieve en vooral mooie technieken', waar men met recht 'trots op kan zijn'. Leg uit, dat men nu continu kan sturen in een bocht, en dat de band­breedte van het vliegpad kan worden verkleind van ca. 4 km tot slechts 500 m, verdiensten die men toch niet kan afwijzen, of zie ik dat verkeerd? Geef wel toe, dat niet alle vliegtuigen (ca. 25%) dit momenteel technisch of qua weersomstandigheden kunnen uitvoeren, zodat er toch nog enige spreiding ontstaat.

Rapporten van luchtvaartonderzoeksbureau's, die maar al te bereid zijn als vazal op te tre­den en (mede) betaald worden door de sector doen het al lang goed. Toon de, overigens be­re­kende, positieve effecten op delen van de bevolking, zonder de desastreuze effecten op (toe­komstige) onderwonenden te benoemen. Ga ook niet in op detailvragen hieromtrent maar verwijs naar de onderzoekers. Van het kastje naar de muur is een welkom advies.

Zeg ook dat het een structurele opgave is van de LVNL om te zorgen voor minder hinder, zo­als zo mooi is verwoord in de beleidsstukken van de overheid. Beantwoord absoluut geen vragen over wat dit precies gaat betekenen voor de mensen, die pal onder zo'n route komen te wo­nen! Minder hinder is immers niet minder hinder voor iedereen. Zeg dan: 'enkelen kun­nen er wellicht wat op achteruitgaan, maar voor velen zal het een echte verbetering zijn'. Je mag namelijk sturen op een 'aanzienlijke verbetering voor het totaal' met als bijkomende eis dat de 'negatieve neveneffecten van de verplaatsing van hinder als gevolg van de verschillen­de maatregelen niet cumuleren op één plek'. Met deze argumenten is de Polderbaan in 2003 ook succesvol doorgedrukt en het werkt ook bij de ver­dediging van Lelystad Airport. Een wei­nigzeggend verhaal met herhaling van de in totaal 44 minderhindermaat­regelen volstaat bij verdere vragen hierover.

Desnoods kondig je extra onderzoek aan, een tactiek die zeer breed toepasbaar is in de Nederlandse politiek en altijd zorgt voor ontwijking en vertraging. Bedenkt dat de Neder­landse Staat bedreven is in het vertrappen van de rechten van zijn inwoners en dat de verantwoordelijken slechts spijt hoe­ven te betuigen of te zeggen, dat men er 'geen actieve herin-nering aan heeft', of dat men gehandeld heeft met 'de kennis van toen', en dat dit wellicht in de huidige tijd anders zou zijn uitgevallen. Verdere con­sequenties hoeft men niet te vrezen. 

Geef absoluut geen enkele informatie over de aantallen vliegtuigpasages per et­maal over de nieuwe vaste routes, noch over de extreem korte tijdsduur ertussen, en ook niet over de hoogten waarop men zal gaan vliegen en de piekwaarden van het geluid. Men komt er vanzelf wel achter als het te laat is!

Op vragen over toenemende emissies door langere vliegpaden is een 'wel wat technisch' antwoord moge­lijk. Noem een extra van 0.2-0.3 'nautical mile' langer vliegpad. Klinkt pro­fessioneel en wie weet nu dat 1 nm een zeemijl van 1852 m is, haast niemand toch? Vragen over toenemende emissies van stikstof, ultrafijn stof of zeer zorgwekkende (kan­kerverwek­kende) stoffen onder het geconcentreerde vliegpad dienen met een algemeen praatje te worden afgedaan.

Vraagt men waar die routes dan precies komen, dan is het antwoord dat je dit nog niet weet en dat 'de keuze nog moet worden gemaakt in consultatie met de omgeving'. Uiteraard weet je dit nu al, maar mondje dicht. Verschuil je ook achter het 'nog te nemen Luchthaven-Inde­lings-­Besluit (LIB)'. Een algemeen vage omschrijving als 'niet boven woonkernen' is voldoen­de. Pas als men wer­kelijk de routes in gebruik heeft genomen kun je met deze informatie naar buiten komen, kom er dan maar eens van af als burger (Zie: Truc 1 - Voorherrie en Figuur 41-2, en 41-4).

Ga eraan voorbij dat het lawaai toch nog behoorlijk breed uitspreidt en dat er om de woon­kernen in het volgebouwde Nederland ner­gens echt voldoende ruimte is om mensen niet idioot zwaar te belasten en dat deze mensen i.p.v. de relatieve rust, die ze hadden, drie­dub­bel zullen wor­den belast, omdat het vliegtuiggeluid heel dominant op de voorgrond zal tre­den doordat er minder bebouwing omheen is, het doorgaans rustiger is (en vooral was!), en vele huizen weinig bescherming bieden door de bouwwijze.

Wees gerust: binnen de idioot hoge Lden en Lnight norm kun je enorm veel vliegtuigpassages kwijt tussen 60-75 dB(A) piekwaarde. Pas boven de 58 dB(A) Lden, heel ver boven de WHO-aanbe­veling van 45 dB(A) Lden, zou je hui­zen moe­ten isoleren en dit haal je toch (voorlopig) niet, zodat deze mensen 'buiten de norm vallen'. Niet in detail over uitweiden blijft dus mijn ad­vies!

Zeg niets over de zeer zorgwekkende rapporten uit de VS, waar de nieuwe navigatietechniek met mooie benamingen als 'Performance Based Navigation (PBN)' of 'NextGen' wordt aange­duid, en die duiden op een ware hel met voortdurende her-rie van elkaar bijna continu op­een­volgende vliegtuigpassages. Het doel is immers om groei te bevorderen, ook al doen we of we echt willen krimpen (zie Truc 40), en niet om men­sen te beschermen.

Het is ons tot nu toe gelukt om deze toekomstige ramp voor velen onder de nieuwe routes geheel buiten de media te hou-den, met name de TV, een ongekend succes tot nu toe. Doe er alles aan om dit te besten­digen, het is niet in ons belang, dat dit naar buiten komt. Stie-kem en verdekt handelen met gebruik van vage terminologie heeft ons keer op keer geen wind-eieren gelegd.

Zeg ook, dat de invoering zal worden begeleid door metingen zowel vóór (de 0-meting) als na de verandering, maar niet wat er gemeten gaat worden en op welke wijze. Noem op vra­gen dat men de 'beleving' meet en niet de werkelijk gepro-duceerde herrie (de piekwaar­den LAmax, en de maten Lden of Lnight). Door een juiste keuze van de doel­groep is de uit­komst ook nog te sturen naar een gewenst resultaat: dus naar 'minder hinder'! Ook zijn BAS-klach­ten te gebruiken, waarin immers 'veelklagers' (boven 500/jaar) nog steeds uitgefilterd zijn.

Wees niet bang voor grootscheeps verzet. Omwonenden zijn nooit goed georganiseerd en laten zich gemakkelijk misleiden met hulp van de plaatselijke afdelingen van de ons goed­gezinde politieke partijen. Zelfs een machtsblok als vele boeren met trekkers konden we simpel onder druk zetten om geen luchthavens te bezetten door inzet van de mare­chaus­see. Wij winnen altijd, geholpen door de egoïstische en niet-nadenkende vliegconsument, die geen enkele 'vliegschaamte' heeft laten zien! Mag de 'hard werkende Nederlander' nog op vakantie of niet?! Negatieve framing door de luchtvaartsector over al die klachten met het aangeven dat slechts een zeer gering deel van de mensen daadwerkelijk last ervaren helpt ook bij het wegredene­ren ervan.

Vergeet niet alle deelnemers beleefd te bedanken voor hun bijdragen en sluit de bijeen­komst tijdig af zonder alle relevante vragen werkelijk te beantwoorden. Niet iedereen heeft in de gaten hoe men wordt gepiepeld!

Hieronder volgt wat we zo slim een 'actualisering' noemen na de Stakeholderdag Luchtruim­herziening van 22/03/2023.

Onze 'optimale vaste routes' zijn verbonden met de hele luchtruimherziening. Wij weten dat dit verzet zal opleveren vanuit de mensen die eronder komen te wonen. Dit is begrijpelijk, want die worden opgeofferd voor onze economie. Het is dus zaak om dit goed te verkopen en zeker geen empathie voor die mensen te hebben.

We beweren dan ook doodleuk: 'Om de beoogde gezondheidswinst te bereiken moet onder andere de gemiddelde geluidbelasting omlaag worden gebracht. Dit zal leiden tot minder ernstig gehinderden, zowel binnen als buiten de 48 dB Lden-contour.'

We gebruiken de argumenten van onze tegenstanders, namelijk vermindering van de CO2- en stikstofuitstoot door efficiëntere korte routes. Dat je dit ook en veel gemakkelijker kunt bereiken met minder vluchten zeggen we er dus uitdrukkelijk niet bij! Het ons welwillende NLR levert ons 8% minder uitstoot op!

Maar we gaan verder, want binnen al die mooie door ons berekende contouren kunnen we naar believen mensen ontzien en mensen driedubbel pakken, want dat laat de wet gelukkig toe. We zijn er trots op dat het NLR kan aan-tonen dat met onze 'minderhinder 'plannen (lees vaste routes) de geluidbelasting met 19-23% zal gaan afnemen door verkleining van de op­pervlakte binnen 43, 45 en 48 dB(A) Lden-geluidscontouren (Zie Figuur 41-6). U ziet, we kijken wel degelijk naar de WHO-nor­men, want vroeger gingen we niet lager dan 48 dB(A), zij het dat we natuurlijk ook stellen: 'Het is, tegen die achtergrond, niet realistisch om de geluidbelasting door vliegverkeer voor alle woningen te reduceren tot onder de WHO-advieswaarde van 45 dB Lden.'

We moeten ervoor zorgen dat we niet voor de kosten van extra geluidsisolatie moeten opdraaien. We hoeven pas geluidsisolatie aan te brengen als de Lden waarde hoger is dan 60 dB(A), en met iets hoger aanvliegen en iets 'stillere' vliegtuigen kun je voor velen onder geconcentreerde vliegpaden het aantal onbeperkt opvoeren, dat hebben we allang bere­kend!

We moeten wel wat zoethoudertjes inbouwen. Met zgn. 'maatwerk' en met behulp van 'flankerend beleid' gaan we vele inwoners van dit land in een permanent ongezonde omge­ving zetten en tegelijkertijd gaan we berekenen en presenteren dat het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden duidelijk is afgenomen.

Die vaste routes moeten gaan starten rond 2025 en gaan praktisch helemaal ingevoerd worden vanaf 2027 (I&W kan niet voor niets pleiten voor verdere groei na 2027!), maar ook zullen de 'kisten' nog op de radar worden geleid (vectorisering) tot zeker 2035 (Zie Figuur 41-5). Die vluchten gooien we er een beetje omheen.

Waar die routes precies komen zeggen we natuurlijk nog steeds niet, want dan breekt op zijn Hollands gezegd 'de pleuris uit', maar in de 'Masterclass Luchtruimontwerp' van 22 maart 2023 tilden we wel een tipje van de sluier op (Figuur 41-7), zodat men later niet kan zeggen niet goed te zijn geïnformeerd, want we zijn wel 'een voorstander van transparantie', maar dus niet te­veel! Het kan mensen maar te vroeg ongerust maken, ermee confronteren op het laatst heeft met de Polderbaan in 2003 ook goed gewerkt, dus waarom nu niet?

En laten we vooral niet vergeten: mondje dicht over de toenemende neerslag van zeer zorgwekkkende en kanker-verwekkende stoffen (ZZS) en het zeer schadelijke ultrafijn stof (UFP) onder onze 'groene vliegpaden', want 'de hard-werkende Nederlander wil toch zeker graag op vliegvakantie'.


** Dit betrof een voorgestelde wijziging van de nachtroute van naderend verkeer op de Polder­baan (Figuur 41-3), waardoor een wijdere bocht om Uitgeest zal worden gevlogen. Na ruim 20 jaar slaapver­sto­ring in Uitgeest is dit natuurlijk welkom voor de inwoners van die plaats, met de kanttekening, dat wellicht anderen er zwaarder door belast gaan worden, en dat men eigen-lijk het aantal (nacht)vluchten aanzienlijk zou moeten verlagen om onze omgeving leef­baar te houden. Men tendeert echter naar het tegenovergestelde, vooral over­dag, met de 'super-preferentie' van deze baan en de nieuwe navigatietechniek. Vooral bij vertrekkend verkeer is het aantal vluchten over onze regio sterk toegenomen, waarbij piekwaarden tot 75 dB(A) midden in de nacht voorkomen door vrachtvluchten met B-747's. 


Figuur 41-1. 'Optimale vaste routes', het fantastische toekomstbeeld geschetst in MER Schiphol 2007. Daar wonen geen mensen onder zullen we maar zeggen! 


Figuur 41-2. Mogelijke en waarschijnlijke locatie van de 'optimale vaste routes' ('herriegoten') in Noord-Holland voor naderend verkeer op de 'Polderbaan' (ingetekend door de auteur, dus niet officieel aangegeven).

Figuur 41-3. Voorgestelde ruimere bocht om Uitgeest (keuze viel op Optie B) voor nachtnaderingen op de Polderbaan (boven) en realisatie op 18/07/2022 (onder). Een aantal vluchten volgde de oude route en na 06:30 h ook weer gewoon over het dorp. Bron: www.donderdorp.nl

Figuur 41-4. Radarplot van vliegtuigbewegingen tijdens de ochtend van 24/05/2022 (tussen 06:00 en 11:30 h). Een begin van concentratie is te herkennen voor landingen op de Polderbaan. Bron: www.donderdorp.nl op www.vlieghinder.nl

Figuur 41-5. Tijdschema van de invoering van de Luchtruimherziening met vaste routes (bron: Presentatie Ministerie I&W Stakeholderdag Luchtruimherziening van 22/03/2023)

Figuur 41-6. Berekende reductie in geluidsbelasting. (bron: Presentatie NLR Milieu-effecten in beeld, Stakeholderdag Luchtruimherziening van 22/03/2023)

Figuur 41-7. Mogelijke oplossingen voor vaste routes - Dilemma 1,2 en 3 (bron: Presentatie Masterclass Luchtruimontwerp, Stakeholderdag Luchtruimherziening van 22/03/2023 – www.luchtvaartindetoekomst.nl)

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin