Bijlage B - Correspondentie over geregistreer-de klachten in BAS.

Een bestaand systeem waarbij elke individuele vliegtuigpassage gemakkelijk kon worden door­ge­geven werd zo veranderd, dat het invoeren van klachten zeer bewerkelijk werd gemaakt en voor elke individuele klacht veel stappen (ca. 8) moeten worden doorlopen, terwijl mij niet duidelijk was hoe zgn. "periodeklachten" worden verdisconteerd, enkelvoudig of meervoudig? Ik vroeg me af: Is dit een bewuste strategie van de overheid, barrières opwerpen? Ik las dat veelklagers (meer dan 500 per jaar) uit de klachtge­ge­­vens worden weggefilterd, terwijl men toch kan aannemen, zeker gezien de moeite die dit kost, dat men een goede reden heeft om veel te klagen.

Ik vroeg onlangs bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) hoe dit precies zit en kreeg op 14/03/2018 het volgende antwoord per e-mail:

"Alle klachten worden door ons geregistreerd ongeacht het aantal per melder. Bij het opmaken van de jaar­rapportage BAS richten wij ons op de focusgroep. Dit zijn melders die tot 500 klachten per jaar indienen. De andere groep noemen we de veelmelders. Dit zijn melders die meer dan 500 klachten per persoon per jaar indienen. De veelmelders zijn een relatief kleine groep ( 36 gebruiksjaar 2017) en kunnen een zeer vertekenend beeld geven bij het in kaart brengen van hinder in een bepaald gebied. Wij nemen de klachten van de veel­melders niet mee in onze analyses. We vermelden over­igens wel het aantal veelmelders en het totaal aantal klachten in onze jaarrapportage."

Op 15/03/2018 kreeg ik vanuit BAS de aanvullende informatie op verdere vragen:

"Alleen voor de jaarrapportage halen we de klachten van veelmelders eruit en laten we apart zien. Dit is in 2007 afgesproken met het CROS (Centraal Regionaal Overleg Schiphol) de voorloper van de ORS (Omge­vings­raad Schiphol).

Periode klacht en specifieke klacht. Wij maken geen onderscheid in zwaarte van deze klachten. Ik kan mij voorstellen dat die afweging wordt gemaakt door de indiener.

Een periode klacht met een begin en een eindtijd wordt door ons geregistreerd als 1 periodeklacht.

De vragen die je moet beantwoorden zijn niet alle verplichte invoervelden maar sommige kun je ook over­slaan. Het is ontstaan in 2007 niet om het indienen van klachten te bemoeilijken maar meer uit ideologische mo­tieven om de hinder zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. De eerlijkheid gebiedt mij u te zeggen dat met die extra informatie weinig tot niets wordt gedaan. Dit jaar wordt de gehele website van BAS gemodern­iseerd en veel meer geschikt gemaakt voor mobiele devices. Ook het registratiesysteem zal hier en daar wor­den aangepast waarbij rekening wordt gehouden met gebruikersvriendelijkheid en ook zullen vragen waarmee niets wordt gedaan verdwijnen."

Welke rapportage nu door de belanghebbenden wordt gebruikt is mij nog niet duidelijk, noch welke ideologische motieven gelden. Ik vermoed, dat na enige tijd mensen vanzelf afhaken en geen klachten meer doorgeven, waarschijn­lijk ook omdat men doorkrijgt dat klagen niet leidt tot ver­mindering van het lawaai. De belangheb­ben­­den kunnen zo­doende herhaaldelijk aangeven dat er minder klachten zijn en de hinder dus is afge­nomen en er nog groeiruimte is. Ik vraag me af of deze werk­wijze ooit goed kritisch is door­gelicht. Het enige wat wel de groei enigszins beperkte was de econo­mische en financiële crisis van de jaren na 2008, nu 10 jaar later met het economische herstel gaat de groei helaas weer sneller dan ooit.

Een bericht (Noord-Hollands Dagblad 10/03/2018) gaf aan dat het aantal klachten momen­teel hoger is dan ooit, gezien de moeite die men ervoor moet doen, wel een heel duidelijk signaal. Een schatting op 28 okt 2018 van het aantal ernstig gehinderden door de GGD's rondom Schiphol (198000 over 2016) kwam wel duidelijk hoger uit dan die van de sector (138000). Hetzelfde gold voor de aantallen personen met ervaren slaapverstoring (40000 tegenover 19500).


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin