Truc 28 - Doorliegen

Het nieuwe liegen is volharden in de oude leugens. Trump is niet voor niets op deze manier president geworden.

Gebruik wel de argumenten van uw tegenstanders om te laten zien, dat u de kritieken ter harte neemt. Goede zinnen zijn bv. "tracht zij een genuanceerd en compleet beeld neer te zetten om de balans in de discussie tussen de lasten en de lusten van luchtvaart in Nederland terug te krijgen", of "KLM heeft in haar bedrijfsvoering zowel de economie als ook de zorg voor het klimaat en de omgeving hoog in haar vaandel."

Noem gerust de recente groei 'ongebreideld' en beloof beterschap met het begrip 'selectieve groei'. Diegenen die verantwoordelijk waren voor deze 'ongebreidelde' groei zijn immers ruimschoots beloond en u hoeft niet uit te leggen waar deze groei dan vandaan kwam.

Noem ook weer enigszins verontwaardigd: "Schiphol zit nu op slot, iets wat in het bestaan van deze luchthaven nog nooit eerder is voorgekomen." Met 500000 vliegbewegingen, het eerder beloofde maximum, is er natuurlijk geen sprake van op slot zijn, wat betekent: men kan er niet bij of geen gebruik van maken. Integendeel.

Uiteraard wordt het begrip 'mainport Schiphol' weer genoemd en het belang voor de economie, maar dan niet de economie van diegenen, die ziek worden van de herrie.

Praat mee met tegenstanders en omwonenden door te zeggen: "Het is geenszins vanzelfsprekend dat iedere Nederlander in het vliegtuig kan stappen en vanaf Schiphol rechtstreeks is verbonden met ruim 300 bestemmingen wereldwijd", maar zeg daarna wel: "De internationale concurrentie in de luchtvaart is groot en stilstand betekent achteruitgang", eraan voorbijgaand, dat voor omwonenden en het leefmilieu stilstand absoluut geen achteruitgang hoeft te zijn en krimp zelfs verbetering zou betekenen.

Benadruk, dat KLM de prijs betaalt voor het te laat openen van Lelystad Airport, bedoeld "om vluchten te accommoderen afkomstig van Schiphol, om zodoende mainportgebonden verkeer meer ruimte te geven op Schiphol" en dat "terwijl zij (KLM) ruim haar beloftes heeft waargemaakt. Zo heeft KLM honderden miljoenen geïnvesteerd in stillere en zuiniger vloot en heeft zij investeringen gedaan voor geluidsisolatie bij omwonenden van Schiphol." Niet vermelden dat de overheid 744 miljoen € heeft geïnvesteerd in aandelen Air France-KLM, die niet ten goede zijn gekomen aan de omwonenden. Dit kon overigens wel snel en in het geheim gebeuren! Ook niet zeggen, dat het effect van deze 'stillere en zuinigere' vloot snel teniet gedaan zal worden door meer vluchten toe te laten, maar benadruk "een gunstiger milieu voetafdruk per vervoerde passagier." (zie Truc 7 - Geluidmaten en normen).

Noem ook die arme partners van KLM, die nu niet kunnen uitbreiden op Schiphol, want immers "De wereld staat niet stil". Als groei niet meer kan zal toch voor Nederland niets minder dan een "rampscenario" optreden? Zeg niets over het rampscenario dat voor omwonenden bij meer groei en voor Nederland in zijn geheel zal ontstaan door het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica over enkele decennia.

Spreek weer eens over een "ontwikkeling in balans", die vooral mogelijk is. Dit werkte toch ook goed bij de presentatie van de 'Polderbaan', die ook zo goed in balans is met de omgeving en waarmee groei met een beter leefklimaat kon samengaan! Noem ook weer het "versterken van het inter­continentale netwerk" en pleit voor het verschuiven van vakantievluchten naar "Eindhoven Airport en Lelystad Airport". Want deze boosdoeners (ook wel de hardwerkende Nederlanders genoemd die recht hebben op hun vliegvakantie) zijn er immers de schuld van dat het mainport verkeer nu in het gedrang komt.

Zeg ook eens: "De luchtvaartsector wil een goede buur zijn en moet haar groei verdienen." Diezelfde groei, die we al doormaakten maar toen blijkbaar niet 'ongebreideld' was.

Windowdressing is belangrijk, dus gebruik gerust het begrip 'verduurzaming'. Natuurlijk zijn de middelen eerder genoemd: biobrandstoffen, compenseren van CO2-uitstoot, maar ook de nieuwe toverwoorden: "alternatieve transportmodaliteiten zoals de hogesnelheidstrein, de Hyperloop of bijvoorbeeld de MagLev." Ja, zelfs het gebruik van de trein voor korte afstanden kun je nu rustig bepleiten.

Kom er maar eens duidelijk voor uit: "KLM is geen voorstander van een nationale vliegbelasting. Een vliegbelasting leidt niet tot verduurzaming van luchtvaart en brengt de economie schade toe." Nee, zo goedkoop mogelijk vliegen en prijsvechters eerst binnenhalen en nu naar Lelystad sturen, dit zal de BV. Nederland ten goede komen. Noem nooit alle niet meeberekende kosten die later door de maatschappij zullen moeten worden opgehoest om ongewenste klimaateffecten tegen te gaan, om nog maar te zwijgen van eventueel smartegeld dat zou kunnen worden geclaimd wegens gedorven levensvreugde. Niet uw probleem, uw zakken zullen tijdig gevuld zijn!

Noem trots dat KLM "bijna 100 jaar een verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties ten aanzien van werkgelegenheid en een leefbare omgeving" heeft gehad.

Vermeld weer de "ambitie 'slim en duurzaam'" met al die prachtige technische ontwikkelingen die straks ervoor zullen zorgen dat met nog meer vliegtuigen het milieu er nog beter op wordt. Niet laten merken, dat de nu al bestelde honderden toestellen de komende decennia hun vervuilende werking gewoon zullen gaan vervullen. Dat heeft men toch niet door!

Haak in op de wens van de 'klant' om alles overal vandaan te kunnen halen via internet en liefst morgen het product al in huis wil hebben met de prachtige vondst "Shipping Blue" genaamd. Dit kan natuurlijk allemaal met minder CO2 uitstoot en zonder de wegen verder te verstoppen met vrachtwagentjes. Jammer dat de winkels in de steden er niet tegenop kunnen concurreren en leeg komen te staan en de polders worden dichtgebouwd met distributiecentra.

Noem zoveel mogelijk banen die de luchtvaart in Nederland oplevert. Misschien een idee om ook te denken aan de werkgelegenheid voor de extra windmolens die straks gebouwd moeten gaan worden als de luchtvaart in 2050 14% van de CO2 uitstoot vertegenwoordigt en de extra banen die nodig zijn voor dijkversterking en verhoging! U kunt ook denken aan extra banen in de zorg ten behoeve van diegenen die ziek worden van de herrie.

Beweer glashard "De afgelopen jaren is al veel bereikt op het gebied van hinderreductie in combinatie met een gebalanceerde groei van het hub-netwerk en de economie." Jammer voor die bijna 200000 omwonenden, die ernstige geluidshinder ondergaan, door u toch vakkundig steeds te laag ingeschat. Noem ook weer het succesvolle Aldersakkoord en de 50/50 afspraak. Wees niet bang om te beweren: "Dit betekent dus dat te allen tijde binnen de wettelijke afgesproken milieugrenzen zal blijven worden geopereerd op Schiphol (nu en in de toekomst)", zonder te vermelden hoe in het verleden die grenzen steeds weer door u werden opgerekt!

Vergroot het ruimtegebruik door meer terminals te beloven op Schiphol en een goede 'connectiviteit' met de regionale luchthavens. Er is immers genoeg ruimte in Nederland! Maar zeg ook dat een luchthaven in zee nooit meer terugverdiend zal kunnen worden, ondanks dat dit concept elders (in Japan bv.) succesvol is toegepast. Niet vermelden dat straks weer tienduizenden extra onder de vliegtuigherrie komen te zitten.

Voer de piekuurcapaciteit langzaam op van 108 naar 120 in 2013, want dit is zo hard nodig voor de hubfunctie. Laat niet merken, dat je mensen compleet gek maakt als je steeds sneller achter elkaar met herrie wordt belast. De geluidsmaat Lden en uw rekentrucs zullen u hierbij helpen.

De LVNL doet graag met u mee bij dit proces van verbetering van onze wereld. Ook deze organisatie doet natuurlijk aan verduurzaming. Er komen efficiëntere routes en procedures en een herindeling van het luchtruim. Niet zeggen waar precies dan die vliegtuigen overheen zullen gaan, dat zou alleen maar onrust geven (Zie Truc 1 - Informatie).

Schets een positief beeld van de toekomst. Beloof "elektrische vliegtuigen, supersonische vliegtuigen voor de lange afstand en/of vliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen waardoor een luchthaven efficiënter benut kan worden. In 2050 is er mogelijk een grote diversiteit in vliegtuigen, en drones, in hetzelfde luchtruim als nu aanwezig." En al deze toestellen zijn uiteraard 'stil en zuinig'!

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin