Truc 40 - Krimp veinzen, afzwakken en ongedaan maken

Er lijkt een kentering te zijn opgetreden in de politiek, het kon toch ook niet langer worden verde­digd, die idiote groei van de luchtvaart, die steeds meer mensen in de herrie zet en steeds meer vervuiling (stikstof, CO2, UFS, ZZS) geeft.

Maar pas op, dit is niet in het belang van de vele belanghebbenden, waaronder: de Staat der Neder­landen, oliemaatschap-pijen, vliegtuigfabrikanten, de Schiphol Groep, reisorganisaties, aandeelhou­ders, enz.. De vraag naar vliegreizen is ook nog steeds erg hoog en zonder capaciteitsrestricties zou deze trend gewoon doorzetten (Figuur 40-1). De reak­ties vanuit de politiek en het ministerie I&W en recente stemminguitslagen over relevante moties in de Tweede Kamer geven dan ook ruimte tot twijfel bij de ware be­doelin­gen.

De recente luchtvaartreferentieprognose 2021, aangeboden aan de Tweede Kamer op 8/7/2022 door Minister Harbers, aan de hand van het door I&W ontwikkelde simulatiemodel 'AEOLUS' en op basis van 'vastgesteld beleid' met als peildatum januari 2022, gaat nog steeds uit van een goed­gekeurd maximum van 500000 vluchten per jaar op Schiphol met maar liefst 32000 nacht­vluchten, waar­bij een maximum van 29000 worden gekenschetst als 'voorgenomen beleid'. De pas­sagiersaan­tallen worden geschat wel door te groeien naar ca. 90 miljoen in 2030 en 100 miljoen in 2050 door de inzet van grotere toestellen. Het recente kabinetsbesluit ten aanzien van de ontwikkeling van Schiphol en Lelystad van 24 juni 2022 is nog niet meegenomen in deze prognose.

Politiek rechts heeft namelijk onlangs massaal op twee moties gestemd, een om de rammelende geluidsnormering en handhaving over te nemen in de nieuwe Omge­vings­­wet en een om Lelystad Airport toch later te ope­nen en en gaat dus door met het verzieken van het (leef)klimaat en de ge­zondheid van honderd­duizenden Nederlanders (zie Figuur 40-2). Intussen staat het 'vliegvee' weer in grote getale op de lucht­havens, de vliegconsument heeft blijkbaar niets geleerd en dat is natuurlijk een zeer welkome bood­schap voor alle luchtvaartliefhebbers en aandeelhouders. De huidige puin­hoop met lange wachtrijen op vele luchthavens door gebrek aan personeel zou er daarentegen voor hebben kunnen zorgen dat het animo voor vliegen wat af gaat nemen! Het zou hoog tijd worden. Maar met wat hogere lonen is dit voordeel voor omwo-nenden al haast weer ver­leden tijd.

Al met al genoeg stof tot het schrijven van deze nieuwe truc. Zit u er weer klaar voor?

Praat weer eens mee met de 'huilers in het bos' door zogenaamd te erkennen dat de groei nu echt niet meer verder kan, u weet wel beter wat de werkelijke intenties zijn en wie het in dit land voor het zeggen hebben!

Kondig een (tijdelijke!) beperkte krímp tot 440000 vluchten nu af om sympathie te werven en te voor­komen, dat de boeren niet kunnen worden aangepakt. Die 440k zijn nu na corona toch nog niet bereikt, dit 'offer' is dus voor de bühne. Daarnaast is het nog veel hoger dan het maxi­male aantal van 350000 voorgesteld door de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, om nog maar te zwijgen van een reële ondergrens, die op 270000 zou kunnen uitkomen. I&W heeft in zijn analyse namelijk wel meegenomen steden die van strategisch belang zouden kunnen zijn, maar geen bestemming waren, en zich toch weer rijker gerekend dan nodig, maar dit dient dus niet te worden benadrukt. Toch weer mooi ca. 100000 vluchten erbij ge­sjoemeld dan vereist is voor 'goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat'!

Wijk in ieder geval nooit af van het maximum van 500000 vluchten op Schiphol, dat als 'vastgesteld beleid' is doorgedrukt! Die winst is over enkele jaren weer terug te pakken.

Gebruik in uw argumentatie weer mooie zinnen als: 'Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tus­sen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigings­klimaat en het belang van een betere en gezondere leefomge­ving. Dat elke balans tussen de luchtvaart en de omgeving al decennia zoek is laten we als voor-heen in het mid­den. Zeg ook: 'De komende periode gaan we het besluit over Schip­hol verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en alle be­trokken stake­holders in de luchtvaart', wat niets anders bete­kent dan dat we de groei via een achterdeurtje toch weer gaan toelaten, want reken maar dat onze 'stakeholders' dit proces in ons voordeel zullen kunnen doen kantelen.

Bouw gerust verder aan de A-pier voor intercontinentale vluchten met grote vliegtuigen, die wellicht pas in 2024 klaar is, u raadt het al, dus precies op tijd om straks weer 'gematigd door te groeien om de voor Nederland zo belangrijke internatio-nale hubfunctie te behouden'.

Ga gewoon door met de 'minderhinder' plannen conform de (slinks aangehouden) luchtvaart nota, dus met vaste hoogfre-quente routes ('herriegoten'), waaronder een nor­maal gezond leven niet meer mogelijk zal zijn. Men heeft het niet door en/of hoopt er zelf niet onder te komen wonen. Het optimaal uitspelen van omwonenden is in dit proces ge­waarborgd!

Laat de 'stakeholders' van KLM/Schiphol/BARIA/VNO-NCW/ANVR/bloemenveilingen/de congres- en hotelsector, enz. mas-saal klagen dat de luchtvaart en de toerismebranche 'naar de verdommenis gaan' door krimp, na de heel zware corona-periode. Heel goed is te wijzen op een 'onvoorspel­baar en instabiel ondernemings- en vesti­gingsklimaat', of het bijna socia-listisch klinkende 'Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben', alsof ons dat een zorg zal zijn. Noem het besluit ook 'dramatisch' en 'ten koste gaand van het net­werk.' Wat te denken van een zin als: 'De verstedelijking van de omgeving van Amsterdam in de afgelopen 100 jaar is in grote mate mogelijk gemaakt door de suc-ces­vol­le luchthaven en KLM', waarbij we niets zeggen over de onmogelijkheid van gewone Amsterdammers om er een huis te kopen, of het verstikkende massatoerisme in de stad.

Spreek gerust gemeende verontwaardiging uit, bv. door te zeggen: 'Wat me zo enorm ver­baast is dat er geen enkele lucht-vaarttopman is die z'n mond open doet. Ieder­een is bang het verkeerde te zeggen.' Zeg nu ook maar eens waar het op staat door te wijzen op de 'ver­drie­dubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden mil­joenen, en cumu­latieve verhoging van de havengelden van 37 procent over de komende drie jaar.' Dat Schip­hol door te bezuinigen op de lonen van medewerkers onder in de keten en te liegen over de werkelijke effecten op de leefomgeving en het klimaat zo goedkoop werd ge­maakt, noemen we dus niet, dat zal duidelijk zijn! En natuurlijk ook niet de gigantische bedragen waar-mee AF/KLM in de coronacrisis overeind is gehouden.

Zorg ervoor, dat de achterban van politieke partijen, denk vooral aan die van CDA en VVD, maar ook aan de anderen coaltiegenoten D66 en CU, met op de achtergrond alle rechtse en confessionele splinterpartijtjes, zich er tegen gaat uit­spreken, zodat de krimpplannen kunnen worden afgezwakt. Bij het stik­stofprobleem en de boerenprotesten werkt dit op dezelfde manier en met succes.

Hou de optie Lelystad Airport gewoon aan om dit volgens velen gewraakte vliegveld in het centrum van ons land toch in 2024 te ope­nen. Dit zorgt ervoor dat de vrijgekomen ruimte gemakkelijk weer kan worden opgevuld op Schiphol, zodat die tijdelijke beperking tot 440k geen echt probleem wordt. Noem het uitstel tot 2024 gerust 'teleurstellend.' En beweer ook glashard dat: 'de laagvliegroutes moeten kunnen worden opgelost.' U weet wel beter!

Probeer intussen wel de rechtszaken tegen de malversaties in de berekeningen van de extra stikstof­depositie door dit vliegveld te winnen door flink te investe­ren in juridische bij­stand, overigens uit de 'algemene middelen', dus uit be­las­ting-geld. Probeer ook de ontbrekende natuurvergunningen voor alle luchthavens erdoor­heen te drukken. Koop hiertoe wat boeren­bedrijven op en zorg ervoor dat niet alle stikstofemissies in de berekeningen worden mee­ge­nomen. Zo moeilijk is dat toch niet?

Haal in 2024 de belofte van 440k vluchten op Schiphol weer onderuit, met als argument dat de vliegtuigen zoveel 'zuiniger en stiller' zijn geworden en dat de sector voor deze inspan­ningen best mag worden beloond en voer de afgeserveerde luchtruim­herziening met totale hinderverplaatsing (aanvankelijk) naar de Polder- en Kaagbaan gewoon door.

Doe dit door middel van een zgn. 'experiment', waarbij de grenswaarden in handhavings­punten mogen worden aangepast, zodat het maximum voor 2024 weer verhoogd kan wor­den tot 460k. Verdedig dit met het argument, dat het 'anticiperend handhaven' (in feite geen handhaven!) niet meer hoeft te worden toegelaten. Geef ook niet aan hoeveel vlieg­tuigen men over zich heen gaat krijgen, noch over welke routes, noch met welke piekwaar­den in geluid, maar benadruk, dat vele pun-ten erop vooruitgaan. Zeg niets over het lot van de pech­vogels, die meer over zich heen krijgen, en al helemaal niets over de vaste routes die hierna worden ingevoerd!

Vraag om een rapport van de slotcoordinator Airport Coordination Netherlands (ACNL), waarin wordt gesteld dat de krimp naar 440k door juridische procedures kan worden ver­traagd. Onze goed betaalde Zuidasadvoca­ten zijn niet voor niets inge-schakeld! Dankzij de zogenoemde 'balanced approach'-procedu­re kunnen we gebruik maken van de juridische molen met onder meer een consultatieronde (duur: drie maanden) en kennisgevingstermijn (zes maanden). Wat omwonenden vinden weten we al lang, maar we kunnen er nu voor zorgen, dat de luchtvaartsector 'zijn licht kan laten schijnen over de voorgeno-men krimp'. Met kreten als 'een maximum aantal vluchten is geen verfijnd instrument' en 'groei is nodig om te kunnen inno-veren' of zelfs 'krimp is een slecht middel is om geluidshinder tegen te gaan' komen we toch een heel eind, nietwaar? Uitstel van krimp lijkt nu al haalbaar tot 2025! Wijs steeds op artikelen uit de 'Slot Regula­tion (EC) 95/93 as amended' en 'World Air-port Slot Guidelines (WASG)', waarin staat: 'In all cases, airlines' historic slots must be honored.' We staan dus sterk om deze 'ramp' van krimp tegen te gaan, en intussen kan de minister het spel spelen door zogenaamd achter die krimp te blijven staan, dit voorkomt maatschappelijke verontwaardiging en laat betrokkenheid zien om een verbeterde leefomgeving. Wel zo handig, vlak voor de verkiezingen! Gelukkig hebben omwonenden geen historische rechten op een gezonde leefomge-ving!

Pleit weer eens voor een 'nieuw stelsel', dat 'perspectief en zekerheid biedt voor iedereen die rond Schiphol werkt, woont en bedrijvig is'. Zeg daarbij dat 'niet het aantal vluchten bepalend moet zijn, maar de overlast en hinder van de vluchten'. Benadruk: 'in dit stelsel voert een stillere en schonere luchtvaart de boventoon en het zal maatschappijen ook een stimulans bieden om hun vloot te vernieuwen'. Kortom: een win-win situatie, toch? Laat nooit weten dat binnen Lden en Lnight een paar decibel minder piekwaarde kan worden opgevuld met het dubbele aantal vluchten!

Negeer signa­len van 'burgerwetenschappers', die aantonen dat de beloofde reductie van 1% per jaar in geluid onwaar is gebleken (Zie Figuur 40-3). Zet deze lieden weg als: 'activisten'!

Pas op geen enkele manier de veel te hoge geluidsnormen met de ontbrekende echte hand­having aan, en ga niet mee in de eis te zorgen voor een individuele bescherming van omwo­nenden. Laat niet zien hoeveel mensen in de herrie zijn komen te wonen (Figuur 40-4). Negeer ook totaal de aanbevelingen van de WHO voor een gezonde leefomgeving (maxi-maal 45 dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight). Voor de economie (van ons dan wel te ver­staan!) mag je immers mensen opofferen!

Ga ook voorbij aan het feit dat de onlangs geconstateerde 320000 verloren gezonde levens­jaren door zorgachterstand voor een groot deel te wijten zijn aan de luchtvaart, die corona mondiaal zeer snel heeft verspreid. Leg dit verband dus nadrukkelijk niet, ook niet in de toe­komst als er andere virussen binnen 'no time' over de wereld worden getransporteerd! Bedenk: wij de winst, anderen het verlies! Zo werkt 'corporative business'.

Vermeldt ook het recente RIVM rapport uit 2023 niet, dat aangeeft dat de ernstige geluids­hinder en slaapverstoring veel hoger zijn dan in de blootstelling-respons relatie, die we in onze bereke­ningen steeds hanteerden (Figuur 40-5).

Benadruk steeds weer dat het bedrijfsleven als enige 'zorgt voor het geld', dat anderen maar al te graag uitgeven. We moeten immers 'een boterham blijven verdienen' om 'de verzor­gings­­staat te onderhouden!' Denk ook aan al het geld dat nodig is voor: de energietransitie, het bestrijden van de stikstofcrisis, het klimaat beleid, het zorgstelsel, enz.. Het 'linkse ge­broed' kan alleen maar geld uitgeven, wat onze corifee Hans Wiegel eens heel duidelijk ver­woordde, toen hij wijzend op dhr. Den Uyl zei: 'Sinterklaas bestaat, en daar zit ie achter de tafel!' Zeg niet dat de winsten gaan naar vele (Chinese aan Amerikaanse) aandeelhouders, die geen enkele boodschap hebben aan de leefomstandigheden in dit land. Ook niet dat KLM bijna nooit zijn broek kon ophou­den! 

 

Figuur 40-1. Geprognotiseerde ontwikkeling van het aantal vluchten op Schiphol in twee economische groeiscenario's per januari 2022. 

Figuur 40-2. Resultaten van de stemming in de Tweede Kamer voor de moties Koerhuis dd. 15/04/2021 over het zgn. 'beleidsneutraal overzetten van geluidsregels' in de Omge­vingswet (boven) en Ouwehand dd. 23/06/2022 omtrent het definitief niet-openen van Lelystad Airport (onder)

Figuur 40-3. Vioolplot van de piekwaarden LAmax in dB(A) vs. Gebruiksjaar voor het meetpunt NM27 te Uitgeest. De rode stippen geven het gemiddelde weer, de groene lijn de geclaimde afname van 1% per jaar. Verdachte foutieve meetwaarden zijn eruit gehaald. 

Figuur 4. 45 dB(A) Lden contour rond Schiphol 

Figuur 5. Blootstelling –respons relaties voor Schiphol 2002 en 2022. Bron: Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020, RIVM rapport 2022-0007.

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin