Bijlage C - Geluidbelastingsmaten (van Deventer, 2003; 2014)

1. Ke - Kosteneenheid

B = 20 log (Ʃ N x 10LAmax/15 ) - 157, uitgedrukt in Ke, waarin:

LAmax = het maximum geluidniveau ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en bui­tens­huis bepaald. Vliegtuigpassages met een LAmax lager dan 65 dB(A) worden buiten beschouwing gelaten (65 dB(A) drempelwaarde, ook wel afkapwaarde genoemd).

N = etmaalweegfactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage plaatsvindt volgens Tabel 1 hieronder.

Ʃ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één jaar gedurende het gehele etmaal starten van of landen op het vliegveld.

2. LAeq-nacht

LAeq-nacht = 10 log (Ʃ 10(LAX - Lgevel)/10) - 44, uitgedrukt in dB(A), waarin:

LAX = geluidexpositieniveau: het tijdsgeïntegreerde geluidniveau voor een referentieperiode van 1 seconde ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald, dat dezelfde "acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage.

Lgevel = de geveldemping in dB(A); het verschil tussen het geluidniveau buitenshuis en binnen de slaap­kamer bij gesloten ramen; per vliegveld gelden hiervoor standaardwaarden, voor Schiphol is "Lgevel" voor starts 20,5 dB(A), voor landingen 22 dB(A).

Ʃ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die gemiddeld in één nacht starten van of landen op het vliegveld, bepaald uit het aantal nachtvluchten per jaar gedeeld door 365.

44 = 10 log (aantal seconden in zeven uur)

De "nacht" is een per vliegveld vast te stellen periode van 7 aaneengesloten uren binnen de acht-uurs periode beginnend om 23:00 uur en eindigend om 07:00 uur (bijvoorbeeld 23-06 uur of 23:30-06:30 uur, enzovoorts). Voor Schiphol loopt "de nacht" van 23 tot 06 uur. In LAeq-nacht zijn geen etmaalweegfactoren verwerkt, omdat deze maat alleen betrekking heeft op een bepaald deel van het etmaal, te weten de nacht, en niet op het gehele etmaal.


3. BKL - geluidbelasting kleine luchtvaart (niet voor Schiphol)

BKL = 10 log (Ʃ N 10LAX/10) - 46, uitgedrukt in dB(A), waarin:

LAX = geluidexpositieniveau: het tijdsgeïntegreerde geluidniveau voor een referentieperiode van 1 seconde ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald, dat dezelfde "acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage.

N = etmaalweegfactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage plaatsvindt, volgens Tabel 1 hieronder.

Ʃ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één representatieve dag starten van of landen op het vliegveld, bepaald uit het gemiddelde over een geheel jaar met "weekendweegfactor" 5 in drukste zes maanden van het jaar.

46 = 10 log (aantal seconden in twaalf uur).

De "weekendweegfactor" behoeft enige toelichting. Uit het onderzoek dat ten behoeve van deze maat is uitgevoerd, bleek dat de kleine luchtvaart vooral hinder veroorzaakt tijdens recreatie om het huis: verstoring bij het relaxen in de tuin of op het balkon. Dit gebeurt vooral in de weekends en dan vooral in voorjaar en zomer. Dit zijn tevens de perioden waarin de "kleine velden" het meest inten­sief - met name voor het "sportvliegen" - worden gebruikt. Deze vorm van luchtvaart is immers - veel meer dan de "grote luchtvaart" - aangewezen op mooi weer. Om deze hinderverhogende factor in de formule voor de geluidbelasting tot uitdrukking te brengen, worden vluchten in de weekends (en andere officiële feestdagen) in de drukste zes maanden van het jaar 5 maal zo zwaar meegeteld als vluchten in andere perioden van het jaar. Al met al wordt het aantal vliegtuigen in de "represen­tatieve dag" als volgt bepaald: Vijf maal het aantal starts en landingen op zater-, zon- en feestdagen in de drukste zes maanden van het jaar, plus het aantal starts en landingen in de andere dagen van het jaar. Dit aantal wordt vervolgens door het aantal dagen van het jaar - 365 derhalve - gedeeld.


4. Lden - day-evening-night level

Lden = 10 log (Ʃ N 10LAX/10) - 74,99, uitgedrukt in dB(A), waarin:

LAX = geluidexpositieniveau: het tijdsgeïntegreerde geluidniveau voor een referentieperiode van 1 seconde ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald, dat dezelfde "acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage.

N = etmaalweegfactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage plaatsvindt, volgens Tabel 1 hieronder. Overdag tussen 07 en 19 uur is de weegfactor 1, voor vluchten in de avond tussen 19 en 23 uur is de waarde 3,16 en in de nachtperiode tussen 23 en 07 uur is de waarde 10.

Ʃ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één jaar gedurende het gehele etmaal starten van of landen op het vliegveld.

74,99 = 10 log (aantal seconden in een heel jaar gedurende het gehele etmaal)

5. Lnight - night level

Lnight = 10 log (Ʃ 10LAX/10) - 70,22, uitgedrukt in dB(A), waarin:

LAX = geluidexpositieniveau: het tijdsgeïntegreerde geluidniveau voor een referentieperiode van 1 seconde ten gevolge van één vliegtuigpassage, uitgedrukt in dB(A) en buitenshuis bepaald, dat dezelfde "acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage.

Ʃ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één jaar gedurende de periode 23-07 uur starten van of landen op het vliegveld.

70,22 = 10 log (aantal seconden in een heel jaar gedurende de acht-uurs periode 23-07 uur).

De etmaalweegfactoren in Lden brengen in beeld dat hetzelfde geluid in de avond of nacht als hinder­lijker wordt ervaren dan overdag. In Lnight zitten geen etmaalweegfactoren, omdat die maat sowieso alleen de nacht betreft. Deze formules zijn vastgesteld door de EU.Opmerkingen (niet uit van Deventer, 2003; 2014)

Om de geluidcontouren te bepalen is het dus nodig, dat alle LAmax of LAX bijdragen over het jaar voor de betreffende baan bekend zijn. Hiervoor worden schattingen gemaakt de zgn. 'set invoer­gegevens' met zgn. 'grenswaarde scenario's', zowel qua geluid­productie per vliegtuigtype, als baangebruik (aantal starts en landingen (vliegtuigbewegingen oftewel vtb's) per vliegtuigtype per jaar per baan), verdeling van de vtb's over het etmaal, vlootsamenstelling, d.w.z. de verdeling van het aantal vliegtuigbewegingen over de diverse (32 verschillende) "vliegtuigcategorieën", opera­tionele vliegprocedures (bv. CDA landingen, 2000 voet of 3000 voet naderings-hoogte, afwijkende startprocedures), de ligging van de tracés ("op de grond") van de vertrek- een aankomstroutes en baangebruikspercentages, d.w.z. verdeling van het aantal vliegtuigbewegingen over de start- en landings-banen. Om dergelijke berekeningen te kunnen controleren zou men deze invoergegevens moeten weten en ook in hoeverre ze overeenkomen met de werkelijkheid.


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin