Truc 32 - Pak een aanzienlijke groep mensen driedubbel

Inleiding - 20200322

Moet je in crisistijden wel bezig zijn met vlieghinder? Nee en ja.

Nee, omdat de luchtvaart op zijn gat ligt, en dus de hinder voor het eerst sinds de vorige crisis in 2009 werkelijk is afgenomen. Velen kunnen weer, zij het beperkt, genieten van het buitenzijn en de eigen tuin. Velen krijgen weer een bijna normale nachtrust!

Nee, omdat vele banen, ook in de luchtvaartsector, op de tocht staan en massale werkeloosheid ook geen goed vooruitzicht is, en je niemand het verlies van zijn baan toewenst.

Nee, omdat er nu heel wat ergere zaken aan de orde zijn en onschuldige (vooral oudere) mensen massaal bezwijken.

Nee, voor al die mensen, die keihard werken met gevaar voor eigen leven om het tij te keren.

Nee, voor al die mooie en hartverwarmende reacties en voorbeelden van altruïstisch menselijk gedrag.

Ja, omdat de crisis ons heeft geleerd, dat overheden doorgaans te laks en net te laat reageren in de angst de economie te schaden, en omdat die andere crisis, de klimaatcrisis, veel langzamer opkomt en gemakkelijk genegeerd kan gaan worden, maar zeker niet zal verdwijnen.

Ja, omdat men als een crisis voorbij is de zaak snel vergeet en weer overgaat op 'business as usual', met alle gevolgen van dien, zoals we na de zgn. 'energiecrisis' van 1973 en na de 'kredietcrisis' van 2008 hebben gezien. Het is immers nog niet zo lang geleden, dat er paginagrote advertenties in de kranten stonden met goedkope vliegvakanties en vroegboekvoordelen. Was niet het credo: "pak je voordeel, omdat het kan?" Straks wil elk bedrijf in de toeristensector zijn verliezen goed­maken, en willen de mensen na tijden gedwongen binnenzitten weer eens lekker met vakantie. Een nog ster­kere groei ligt op de loer.

Ja, omdat er nu miljarden aan waarde zijn verdampt, waardoor men vragen kan stellen t.o.v. het verdienmodel van de luchtvaart. De winsten zijn voor de aandeelhouders. De verliezen worden immers op anderen verhaald en het 'onder­nemersrisico' lijkt voor de luchtvaartbedrijven niet te gelden. De maatschappelijke kosten op lange termijn worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Bedenk eens dat met een fractie van dit bedrag alle huizen onder elke vliegbaan geluidsgeïsoleerd hadden kunnen worden.

Ja, omdat in de nieuwe groeiplannen een aanzienlijke groep mensen als tweederangsburger mag worden weggezet, hoe precies kunt u hieronder lezen.

Ja, omdat de focus nu geheel ligt op de coronacrisis, en het gevaar niet denkbeeldig is, dat onwel­kome plannen achter onze rug worden doorgedrukt, zoals vroeger ook het geval was.

Gaan we nu eindelijk eens inzien, dat de huidige weg een verkeerde is. Maken we ons nu minder afhankelijk van goedkope productielanden als China? Houden we nu eens op om zo veel goedkope en sterk vervuilende rotzooi over de hele wereld hierheen te halen? Of veel te goedkope vluchten aan te bieden naar steeds verdere oorden? Gaan we kritischer om met het concept van globalise­ring? Gaan we leren wat essentieel is in het leven, en wat wel wat minder kan? Of gaan we weer terug naar de hebzucht, het egoïsme, de onnadenkendheid en de onzorgvuldigheid van kort geleden? En naar een toenemende ongelijkheid in de samenleving, waar de een zijn zakken vult ten gunste van de ander?

De premier en de koning riepen op tot saam­horigheid, solidariteit, verantwoordelijkheidsbesef en tot medemenselijkheid. We moeten dit toch samen oplossen. Mooie empathische en bemoedig-ende woorden vonden we allen. Maar geldt deze medemenselijkheid straks ook voor de getergde omwo­nenden als de groeiplannen van de luchtvaart­sector weer uit de kast worden gehaald? Ik vrees, dat het snel zal worden vergeten, en de oude trukendoos weer opengaat, want er is (nog) niets wat op het tegendeel wijst. Dat is de reden, dat ik deze truc heb uitgewerkt. Ik hoop wel, dat u als cursist steeds meer afkeer van de inhoud krijgt en u eindelijk eens echt gaat schamen!

Ik richt me nu weer tot de voorstanders van het idiote idee van meer luchtvaart, zoals ik in de gehele cursus heb gedaan. In deze les keren we terug naar het toppunt van rattig­heid. Met de kennis hiervan wordt u een meester in het liegen, bedriegen en verdraaien! Nog steeds werken we met het credo: 'groeien met minder hinder en in balans met de omgeving'. Oei, ik kan mijn smoel haast niet in de plooi houden, sorry. Nu zit u er klaar voor? Daar gaan we dan.


Truc 32

Meer weerstand, meer kritische geluiden. Nu zelfs de corona-crisis. We hebben het niet gemak-kelijk in onze sector. Beseft men dit wel voldoende? Maar het leven gaat door, voor wie helaas niet het slachtoffer worden, dan wel te verstaan. U weet, we hebben het hoog in ons vaandel gezet: echte vermindering van hinder voordat we praten over verdere groei. Dat is toch onze belofte, niet? En weet u wat nu het mooie is, dankzij al het voorwerk, en gebaseerd op onze ervaring van decennia, weten we, dat we dit uiteindelijk toch weer kunnen en zullen doordrukken. We hebben nu een mooie website gemaakt met al 'relevante' informatie, of niet soms?

Onthoud: achter de schermen, onzichtbaar voor de burger werken we maar aan één doel: groei, groei en nog eens groei. Alles was en is hierop gericht, wat er ook naar buiten wordt gebracht. Dit heeft slechts tot doel hier een draagvlak voor te creëren en dit door te drukken. Deze hele cursus gaat eigenlijk hierover.

Groeien en minder hinder veroorzaken kan gewoonweg niet, maar dat moet natuurlijk anders worden verkocht, anders komt men in het geweer. Ook dit is niets nieuws, dit hebben we altijd zo gedaan, en altijd met succes.

Maak een mooie website en stel hierin dat: 'De maatregelen in dit programma zijn gezamenlijk opgesteld door Schiphol en LVNL. Hierbij zijn we uitgegaan van de suggesties en concrete voorstellen die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrok-kenen, van onze eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. We hebben hier onder meer opmerkingen uit huiskamergesprekken'. Zo geef je toch aan dat je echt meeleeft met de omwo­nenden!

Benadruk uw 'betrokkenheid bij uitwerking', en stel 'we houden je op de hoogte en informeren vertegenwoordigers uit de omgeving over de inhoud en het proces van de uitwerking van deze maatregel'. U weet stellig nog wat onze Truc 1 - Informatie inhield: informatie vaag houden, werkelijke details ontbreken dan ook weer hier!!!

U weet dat groei betekent, dat er meer vliegtuigen komen, die ondanks dat ze iets minder lawaai produceren (noem ze nadrukkelijk 'stiller') gewoon zorgen dat er continu herrie komt. Groei bete-kent natuurlijk ook meer vliegtuigen korter op elkaar vliegend.

U kunt zelfs overwegen dit een voordeel te noemen, want continu geluid geeft toch minder ergernis, omdat men eraan wennen kan, of niet soms?

Doe dit aanvankelijk op de zgn. 'preferente banen' (de Polderbaan en de Kaagbaan), die 'het minste overlast geven' door deze 'optimaal te gebruiken'. Maar wees reëel en geef wel toe: 'Dit betekent niet dat er geen hinder voor de omwonenden van deze banen is', want u moet uw tegenstanders natuurlijk niet onderschatten. Later volgen de andere banen met meer vliegbewegingen, maar wellicht kunnen deze omwonenden voor de tweede keer om de tuin worden geleid, na ons succes met de Polderbaan.

Zeg: 'Er zijn vrijwel altijd minimaal twee banen in gebruik op Schiphol: één voor het vertrekkende verkeer en één voor het aankomende verkeer', terwijl u weet dat meestal gewoon vier banen tegelijk worden ingezet, dit klinkt toch veel mooier?

Dit 'optimale baangebruik' houdt echter in dat er een hel zal worden gecreëerd voor de mensen die eronder wonen, wat we uiteraard verbloemen, door maatregelen:

  • 'die het aantal vliegtuigen per uur op deze banen vergroten;

  • die stimuleren dat we onder wisselende omstandigheden nog vaker en meer gebruik kunnen maken van de meest gunstige baancombinaties voor de omgeving;

  • die stabiele verkeersstromen stimuleren waardoor het vliegverkeer meer voorspelbaar is en de voorkeursbanen efficiënter ingezet kunnen worden.'

Dit houdt in:

Tussen 07:00-07:45 wordt de lucht op deze banen volgepropt met een continue stroom vliegtuigen om de 70 seconden. Spoedig ook op de andere banen, natuurlijk (zie Truc 14 - Veiligheid), maar u beweert: 'een tweede landingsbaan is minder nodig, waardoor de hinder voor omwonenden af-neemt'. Noem dit ook: 'het efficiënter verdelen van de veilige afstanden of tijden tussen de vlieg-tuigen'. Pure verplaatsing van hinder dus, verkocht als (tijdelijke) beperking! Dit ging immers ook goed met de polderbaan in 2003, zoals ik u al zo vaak heb gezegd! U heeft geen reden eraan te twijfelen dat men hier niet opnieuw zal instinken.

Bij verminderd zicht toch langer parallel te blijven starten richting het noorden vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan. Hierdoor worden de omwonenden van de Buitenveldertbaan ontzien, maar die onder de twee eerstgenoemde banen hebben pech.

De site leert ons ook: 'LVNL wil naderende vliegtuigen die zich nog ver buiten het Nederlandse luchtruim bevinden instructies laten geven over de aan te houden vliegsnelheid om op een gepland tijdstip bij de landingsbaan aan te komen. Naderend vliegverkeer is beter voorspelbaar en wordt minder over het luchtruim rondom Schiphol verspreid'. En omdat u wel degelijk rekening houdt met het klimaat, zegt u ook 'het vliegverkeer verbruikt hierbij minder brandstof, wat minder uitstoot tot gevolg heeft', maar niet dat door de groei in aantallen en grootte van de toestellen dit effect volledig teniet zal worden gedaan. En wie zijn de lul? De omwonenden van de Polderbaan en de Kaagbaan, die toch al behoorlijk werden gepakt sinds 2003.

Dit volproppen van het luchtruim wordt ook gedaan door: 'vliegtuigen op een vaste tijd na elkaar te laten landen volgens 'Time Based Separation (TBS)' in plaats van een vaste afstand tussen landende vliegtuigen te hanteren, zgn. bij harde wind, dus altijd! Geniaal want: 'de tweede landingsbaan is minder nodig. Hierdoor neemt de hinder voor omwonenden af'. Die zullen blij zijn en binnen vijf jaar is het effect weer weg door de groei!! Niet laten blijken dus!

Het meer volgens planning laten aankomen van vliegtuigen door 'naderende vliegtuigen beter dan nu op een aangegeven tijd en op een positie (TTO; oftewel 'Target Time Over') het Nederlandse luchtruim te laten invliegen' en 'niet té vroeg te laten vertrekken richting Schiphol.' Een tweede landingsbaan zou dan niet nodig zijn, dus minder hinder, maar ook hier weer: jammer voor de omwonenden van die preferente banen, die worden weer extra gepakt. We kunnen het zelfs nog bonter maken door te stellen: 'Hierdoor ontstaan er voor omwonenden bij de andere startbanen momenten zonder vliegverkeer'. Maar met de groei gaat dit natuurlijk slechts tijdelijk op, maar dat wisten we al. Ik weet het: het zijn sprookjes en deze 'stille' momenten hoeven toch niet lang te duren, maar je mag toch wel eens iets positiefs zeggen, of niet?

Naast al dit goede nieuws valt ook nog te vermelden de: 'verbetering van de voorspelbaarheid van vertrekkende vliegtuigen' en men kan de 'planning nog beter en stabieler maken'. Ook hierdoor weer meer vliegtuigen op de twee preferente banen, dus voor deze mensen achteruitgang, en later weer voor iedereen.

Verder wil men: 'Door de route in de vliegplannen van een aantal vluchten aan te passen, kunnen tijdens de startpiek meer vliegtuigen vertrekken van de startbanen die minder hinder opleveren.' Hetzelfde dus, weer dezelfde mensen pakken ten gunste van anderen, die later ook gewoon weer meer herrie krijgen.

Al deze maatregelen worden voorgesteld zonder dat men aangeeft hoeveel herrie die omwonenden extra krijgen, maar reken er maar op, dat dit veel hoger zal zijn de grens van 45 dB(A) Lden door de WHO aanbevolen (Niet noemen dus!). Ze waren toch al vogelvrij (niet letterlijk) en onbeschermd door niet gehandhaafde normen, mede dankzij dhr. Alders! Deze cursus kent vele lessen die aan­geven hoe dit is bereikt!

Onze intenties zijn duidelijk verwoord: 'Om hinder te beperken, is het belangrijk de vliegroutes en trajecten in de buurt van woonkernen te optimaliseren. Dat levert soms dilemma's op, want wanneer je een vliegroute verlegt, verplaats je tevens de geluidshinder. Daarom willen we dat alleen doen als dit voor veel mensen een duidelijke verbetering betekent.' Dit mag in dit land, je mag mensen tweederangsburgers maken en in de kloteherrie zetten ten gunste van anderen! En door verbetering te beloven zorg je voor acceptatie, want verdeel en heers, zodat je deze verbetering later weer langzaam kan wegnemen. Allemaal oude maar steeds weer bewezen principes.

We mikken op 'voorspelbaarheid' door 'meer vaste vliegroutes toe te passen, waarbij we vlieg-tuigen zoveel mogelijk over dezelfde routes leiden'. Ga hierbij voorbij aan de woede en de sociale onrust die het bij mensen zal oproepen als ze erachter komen dat hun woongenot en gezondheid totaal wordt opgeofferd ten gunste van andere Nederlanders. En zeg niet dat de voorspelbaarheid hiervan deze woede alleen maar doet toenemen! Dit is samen te vatten met de kreet: 'optimaliseren van vliegroutes en procedures voor het starten en landen overdag'. Nu maar hopen, dat deze woede niet leidt tot geweldsuitbarstingen, of zelfs het bezetten van de vliegvelden. Ik moet het helaas toegeven: met mensen die tot het uiterste worden getergd en zich zullen voelen aangetast in hun rechtvaardig­heid weet je het natuurlijk nooit, daar maak ik me echt wel eens zorgen over. Gelukkig kunnen we altijd de marechaussee en andere ordehandhavers inzetten, de macht ligt immers bij ons!

We beloven in ieder geval te onderzoeken of we kunnen ontzien: Uithoorn, Leimuiden en Rijsenhout, als dit tenminste 'veilig en haalbaar' is, maar dit gaat wel ten koste van anderen, helaas. Deze tech­niek heet 'de vaste bochtstraal', gekmakend voor wie daaronder komt te zitten. Ook kunt u gerust zeggen dat er 'opnieuw wordt onderzocht of er een optimalisatie van de startroute over Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda mogelijk is.' En daarom wijst u op de voordelen voor anderen. Ook hiervoor geldt: pech gehad! We hebben het hier nog steeds over hinderverplaatsing verkocht als beperking. Heus er komt best wel steun: de mensen kiezen toch altijd voor NIMBY (Not In My Back Yard), of beter NOMH (Not Over My House)! 

Ook onderzoekt LVNL op welke manier naderend vliegverkeer overdag hoger kan vliegen dan nu het geval is. Als dit al zo zou zijn, dan had dat natuurlijk al veel eerder kunnen gebeuren, maar dat zeggen we niet! Noem ook: 'gps-navigatie' waarmee: 'door nauwkeuriger navigeren zoveel mogelijk om woonkernen heen kan worden gevlogen'. We vermelden niet dat daar ook mensen wonen, dat spreekt vanzelf. De Engelsen noemen dit 'collateral damage', goed gevonden, hè!

De last bij een aanzienlijke groep mensen leggen ten gunste van anderen dat is de kern van onze hinderbeperking (op de korte termijn, dat dan weer wel). Daarom wordt gekeken naar: het ontwerpen van vaste naderingsroutes waarbij rekening wordt gehouden met het waar mogelijk om woonkernen heen vliegen en het verminderen van het spreidingsgebied van naderende vlieg-tuigen. Deze spreiding maakt het voor velen nog enigszins houdbaar en acceptabel en geeft zelfs een gevoel van enige rechtvaardigheid, en niet het feit dat je alles over je heen krijgt urenlang van dag tot dag, maar dit zeg je natuurlijk niet! Ook niet waar deze routes dan precies gaan lopen en hoe hoog en met welk lawaai men wordt belast, want dan zou bij velen de pleuris uitbreken. Ze komen er wel achter als het zo ver is! U verwijst, conform Truc 1 - Informatie naar de website van de herziening van het luchtruim per 2023, waar geen enkele duidelijke informatie is te vinden, en intussen wordt het besluit gewoon doorgedrukt. Dit heeft altijd zo gewerkt! Slim is een mogelijkheid in te hebben gebouwd voor reacties van de burger, zo lijkt inspraak aanwezig. We doen hier toch niets mee (Truc 2 - Inspraak).

We beloven vlootvernieuwing, maar moeten wel groei claimen om dit te bekostigen. Probeer een zo positief mogelijk scenario te schetsen, ook al is de bijdrage voorlopig gering. Zeg dus: 'We kijken hoopvol naar de toekomst waarin hybride of elektrisch vliegen wellicht tot de mogelijkheden behoort. Of waarin we met andere innovaties vliegtuigen stiller kunnen maken.' Deze toestellen komen, als ooit, pas over dertig jaar, en zitten niet in de huidige bestellingen van duizenden nieuwe vliegtuigen! Vermeld trots de vervanging van de Boeing 747-400, die zo'n vijftig jaar de omgeving heeft geterroriseerd met herrie. Claim gerust dat toestellen 40% stiller zijn en 35-40% minder CO2 uitstoten, wie kan het controleren? En zeg ook niet dat de nieuwe vervangende 'wide body' toestellen groter zijn dan die welke ze vervangen, zodat die geluidsreductie wel kan tegenvallen. De verwachting dat de hele vloot jaarlijks stiller wordt kun je gerust uitspreken, jammer dat de groei in aantallen alle gunstige effecten teniet gaat doen, dit houden we uiteraard voor ons! Beweer daar­entegen: 'Door Schiphol aantrekkelijk te maken voor stillere en schonere vliegtuigtypes die minder geluidshinder veroorzaken dan lawaaiige en vervuilende vliegtuigen en door de meest lawaaiige vliegtuigen van Schiphol te weren, wordt de hinder beperkt.' Klinkt toch heel goed?

Stel: 'In de periode tussen 23:00 en 06:00 uur geldt het 'nachtregime'. Er gelden dan andere vlieg-routes en -procedures dan overdag.' Dit 'nachtregime' was al eerder tussen 22:30 en 06:30 uur gezet, maar slechts 'in de praktijk dat wanneer het mogelijk is.' Deze mogelijkheid zal echter in de toekomst door de groei van vooral het mainportverkeer helaas niet meer bestaan, want was bedoeld om 'flexibel in te laten gaan, afhankelijk van aanbod van verkeer' en is dus zo weer af te voeren.

Onderhoud van de Polderbaan komt jaarlijks voor en duurt ongeveer een week. Beloof daarom beperking van nachtvluchten vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting, maar slechts hooguit twee nachten, uitstel van het onderhoud van de Polderbaan om Amsterdam en Amstelveen te ontzien. Met Rijsenhout en Aalsmeer-west is dezelfde truc toe te passen bij onderhoud van de Kaagbaan. Dit lijkt dus heel wat, maar wellicht duurt zulk onderhoud door uitstel later langer en dan gaat die vlieger niet op (of eigenlijk juist wel)!

Kondig ook aan dat LVNL onderzoekt of optimalisatie van de nachtelijke vaste naderingsroute langs Uitgeest naar de Polderbaan mogelijk is door middel van de 'vaste bochtstraaltechniek'. Laat niet zien waar deze route loopt en hoe hoog de toestellen dan vliegen. Het blijft natuurlijk ook afwachten wat dit onderzoek oplevert. Overigens bestond deze vaste route al sinds de opening van de Polder­baan in 2003, dus dit is typisch een sigaar uit eigen doos.

We stellen ook voor: 'Door een nieuwe nachtelijke startprocedure te ontwerpen, beperken we mogelijk de hinder veroorzaakt door nachtvluchten over Amsterdam-West, Amstelveen en Uit-hoorn.' Jammer weer voor de nieuwe mensen die daaronder komen te wonen, ze worden weer opgeofferd als tweederangsburger, zoals zovelen. Dus eigenlijk is dit weer hinder verschuiven naar een ander in plaats van echt verminderen, waar we weer over zwijgen.

Maak weer wat mensen blij met het volgende voorstel: 'LVNL onderzoekt of optimalisatie van de vaste naderingsroute 's nachts naar de Polderbaan mogelijk is door hoger aan te vliegen boven de Noordzee. Dit kan de hinder in de omgeving van Castricum en Limmen beperken. Zeg er niet bij dat, als het ooit zou lukken, dit al in 2003 had gekund, en dat mensen bijna twintig jaar lang onnodig zijn belast met zenuwslopend jankende vliegtuigbewegingen op de geringe hoogte van 600-700 m, en laat ook niet weten hoe hoog men gaat vliegen en wat de geluidsreductie dan echt wordt. De ge­luids­­­terreur van het 2000 voet vlak loopt overigens van Groet tot Gouda, dat hebben we toch maar mooi geflikt!

Omdat er teveel vliegtuigen in de nacht moesten aankomen op de Polderbaan is de nachtelijke naderingsroute ARTIP2C vervangen door een westelijke route die voert over Castricum, Limmen, Heiloo en Uitgeest, die dus alle nachtelijke shit over zich heen kregen, onder het mom van veiligheid. Dit gaf weliswaar verlichting en betere nachtrust voor de mensen die onder ARTIP2C woonden. Stel nu doodleuk: 'Door gebruik te maken van een vaste nachtelijke naderingsroute zoals de ARTIP2C of een vergelijkbaar alternatief kan verkeer uit het oosten eerder afbuigen richting de Polderbaan.' Het voordeel voor de mensen onder ARTIP2C is dan weer weg, maar het is wel eerlijker om de herrie te verdelen, en Uitgeest schiet er natuurlijk niets mee op, want daar komen deze banen bijeen. Je ziet: wij bepalen of en hoe goed de ander mag slapen!

Ook hier geldt bij onderhoud van de Polderbaan, dat er gebruik gemaakt gaat worden van een nachtelijke naderingsroute naar de Zwanenburgbaan, en bij harde wind naar de Buitenveldertbaan. Zo ook voor nachtelijk landingen bij noordenwind op de Zwanenburgbaan als de Kaagbaan 's nachts buiten gebruik is. Jammer weer voor wie daaronder wonen, die mogen ook in dit geval weer worden opgeofferd! Sorry, ik verval weer in herhaling.


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin